Veiligheid
Leefbaarheid
Kraken
Versatile
Stylistic

Het Buurt Informatie Netwerk, ofwel BIN, is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie, woningbouwvereniging en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Daarvoor is het nodig dat de politie en gemeente hun werk optimaal doen. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen, kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN draagt bij aan een fijnere en meer veilige buurt.

Het Buurt Informatie Netwerk is in 1995 in België opgestart, maar soortgelijke initiatieven bestonden ook al in andere landen (bijvoorbeeld “Neighbourhood Watch” in Engeland).

Twee studenten Integrale Veiligheid van Avans Hogeschool hebben, op verzoek van de politie van het voormalige district "De Leijgraaf" het BIN concept verder uitgewerkt. De gemeente Uden was de eerste gemeente in Nederland waar men volgens het "BIN" principe ging werken. Het BIN loopt inmiddels in meerdere gemeenten in Nederland, zoals in 's-Hertogenbosch, Heusden etc. 

De resultaten zijn over het algemeen zéér positief. Door actieve burgerparticipatie is de criminaliteit in nagenoeg alle BIN wijken gedaald. Criminelen weten dat er gelet wordt op verdacht gedrag. 

Recentelijk is BIN Erp van start gegaan. Dat het BIN voorziet in een bepaalde behoefte bleek wel uit het grote aantal aanmeldingen bij het BIN Erp. Kort na de introductie hadden zich zo'n 500 deelnemers aangemeld.

DOELSTELLING
Een aanleiding voor het invoeren van het BIN in de verschillende wijken van de gemeente, is de relatief lage score die bewoners toekennen aan de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Deze lage scores ontstaan omdat wijkbewoners het GEVOEL hebben dat hun wijk minder veilig wordt en de leefbaarheid achteruit gaat. Het BIN is vooral bedoeld om de communicatie tussen burgers en de belangrijke partners, zoals politie, gemeente en woningbouwvereniging, te stimuleren, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.

Nevendoelen zijn:
-dialoog en samenwerking tussen overheidsinstanties en burgers verbeteren
-bevorderen samenwerking tussen overheidsinstanties onderling (ketendenken)
-aanpak van problemen met een pakket van samenhangende maatregelen.

WERKZAME BESTANDDELEN
Bij deze vorm van burgerparticipatie staat de overheid niet langer centraal. Het gaat om co-creatie in het werken aan een gezamenlijk doel: burgers mogen niet alleen “meedoen”, maar participeren ACTIEF op basis van gelijkwaardigheid. Met name de bewoners van de wijk zijn belangrijk. Het BIN is VAN en VOOR de wijkbewoners. 

De aansturing van een BIN gebeurt door (bij voorkeur) 2 burgers in de rol van coördinator (een zogeheten BINCO). Daarnaast heeft het de voorkeur om per straat/meerdere straten 2 straatcoördinatoren te hebben die regelmatig contact hebben met de bewoners uit de straat.
Verder kan iedere bewoner in een ‘BIN gebied” zich aanmelden als lid en op die manier een bijdrage leveren. Het BIN biedt daarnaast een logische structuur die de samenwerking tussen betrokken partijen als vanzelfsprekend verbetert; zo werken wijkagent en (gemeentelijke) wijkmanager beter samen na invoering van het BIN en voelen burgers zich meer betrokken bij hun buurt. Inmiddels wordt het BIN volledig gedragen door bewoners en is het een zelfstandig functionerend maatschappelijk initiatief.

Als er een politiebus door uw straat rijdt, dan zijn dat slechts 4 ogen die observeren. Als een hele wijk "meekijkt" dan zijn er opeens duizend(en) ogen. Zien die iets vreemds of verdachts, dan kunnen zij dit op een eenvoudige manier melden. Door de politie wordt een schema aangeleverd hoe u dit soort zaken kunt melden.

DOELGROEP EN CONTEXT
De BELANGRIJKSTE doelgroep zijn de inwoners van de wijk. Andere partijen zijn onder andere de gemeente, de woningbouwvereniging en de politie.

De context is de buurt: door onderling informatie uit te wisselen via de e-mail over bijvoorbeeld verdacht gedrag, vernielingen of misdrijven, kan iedereen een steentje bijdragen aan het veiliger en leefbaarder maken van de buurt. Het BIN draait vooral op de communicatie tussen burger en politie. De gemeente pakt, waar nodig, zaken op, denk hierbij onder andere aan vernieling en verloedering.

 

SAMENWERKEN AAN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID